×

Tájékoztatás a Társaságunk által alkalmazott visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásáról

 

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján Társaságunk visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

 

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének a célja, hogy Társaságunk ezen keresztül fogadja visszaélések bejelentését, biztosítva a bejelentések bizalmasságát és a bejelentők védelmét.

 

Visszaélésről bejelentést elsősorban Társaságunk jelenlegi és volt munkavállalói, illetve szerződéses partnerei tehetnek, illetve egyéb személyek, akiket valamilyen formában Társaságunk foglalkoztat (pl. önkéntesek, gyakornokok). Bejelentés bármilyen jogszabály vagy a Társaságunk által megállapított magatartási szabály megsértése esetén tehető.

 

Bejelentés telefonon és emailben tehető a lent megadott elérhetőségeken. Anonim módon is tehető bejelentés, de Társaságunk nem köteles azok kivizsgálására.

 

A bejelentést a Társaságunknál erre kijelölt személy fogadja, és dönt a kivizsgálás megindításáról. A bejelentő az emailben tett bejelentést követően 7 napon belül visszajelzést kap arról, hogy a bejelentését fogadtuk. Az ügy kivizsgálása esetén a Társaságunknál erre irányadó belső szabályzat rendelkezései szerint járunk el. A kivizsgálás együtt jár esetlegesen a bejelentő meghallgatásával, egyéb személyek megkeresésével és meghallgatásával, dokumentumok vizsgálatával, illetve szakértők bevonásával. A bejelentés alapján indult vizsgálat 30 napon belül, vagy indokolt esetben 3 hónapon belül zárul le. A bejelentő visszajelzést kap ebben a határidőben a bejelentés eredményéről.

 

A jóhiszemű bejelentő nem sújtható hátrányos intézkedéssel a bejelentés miatt, így különösen nem szüntethető meg ezen okból a munkaviszonya, nem adható negatív teljesítményértékelés a részére, nem érhető kényszer, megfélemlítés, zaklatás. Ugyanakkor a rosszhiszemű bejelentések jogi következményeket vonhatnak maguk után. A rosszhiszemű bejelentés személyiségi jogi jogsértést, károkozást, vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat.

 

Bejelentés az alábbi elérhetőségeken tehető:

Telefon: +36 30 9316 082

E-mail: istvan.pais@neopropertyservices.hu

 

 

Bejelentés ún. külső visszaélés-bejelentési csatornán is tehető. Jelenleg az alábbi szervek működtetnek visszaélés-bejelentési csatornákat:

 

·         az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

·         a Gazdasági Versenyhivatal,

·         az Integritás Hatóság,

·         a Közbeszerzési Hatóság,

·         a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

·         a Magyar Nemzeti Bank,

·         a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

·         a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

·         az Országos Atomenergia Hivatal,

·         a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

·         Budapest Főváros Kormányhivatala,

·         az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,

·         a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

·         a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,

·         az országos hulladékgazdálkodási hatóság,

·         a Magyar Államkincstár,

·         az országos környezetvédelmi hatóság,

·         a közlekedésért felelős miniszter,

·         a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

·         az Országos Rendőr-főkapitányság,

·         az országos természetvédelmi hatóság.

 

Ezeknél a szerveknél jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az egyes szervek a honlapjukon tájékoztatást adnak a visszaélés-bejelentés szabályairól.

 

Adatkezelési tájékoztató:

 

Adatkezelő: NEO Property Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.)

Az adatkezelés célja: a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A kezelt adatok köre: a Bejelentő neve és elérhetősége, jogi személy nevében tett Bejelentés esetén a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége, a Bejelentésben szereplő személyes adatok, a Bejelentés kivizsgálása során az Adatkezelővel közölt személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, azaz a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

Címzettek köre:

A személyes adatokhoz vezető jogtanácsos, és a kivizsgáláshoz feltétlenül szükséges mértékben, a kivizsgálásba bevont személyek férnek hozzá.

A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult. A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

 

Adatok megőrzése:

Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, úgy azt a Társaság haladéktalanul törli.

A személyes adatokat a Társaság a Bejelentéssel érintett ügy lezárását (pl. a kivizsgálás megszüntetését vagy munkáltatói intézkedés alkalmazását) követő 5 évig őrzi meg az esetleg munkajogi vagy polgári jogi igények felmerülése miatt, illetve a Bejelentéssel összefüggésben indult jogi eljárások jogerős lezárásig, ezt meghaladóan a magyar vagy uniós jogszabály által megkövetelt ideig kezeli a Társaság az adatokat.

Az érintettnek joga van, meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:

    a)                   tájékoztatást kapni arról, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;

    b)                  a személyes adatai helyesbítését kérni;

    c)                   a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;

    d)                  a személyes adatkezelés korlátozását kérni;

    e)                   hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa;

    f)                   tiltakozni a személyes adatainak a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;

    g)                  bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;

    h)                  panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

    i)                    bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetősége az alábbi linken keresztül hozzáférhető: http://birosag.hu/torvenyszekek).

43
Ajánlatkérés
Álláslehetőség