×

Amikor Ön a NEO Property Services Zrt. internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra (a böngészés során a böngésző beállításainak megfelelően, illetőleg a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele során).


A NEO Property Services Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·         Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);

·         Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”).


A NEO Property Services Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a NEO Property Services Zrt.-nek elfogadja, hogy a NEO Property Services Zrt. a jogszabályok keretei között kezeli a személyes adatait.

A NEO Property Services a vevői, partnerei és további ügyfelei személyére, adataira, a NEO Property Services Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A NEO Property Services az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan gondossággal kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a NEO Property Services weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a NEO Property Services Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi szabályairól.

Felhívjuk továbbá a NEO Property Services Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A NEO Property Services Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett kérelmére a NEO Property Services Zrt. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a NEO Property Services költségtérítést állapít meg.


Az adatkezelési célok: A NEO Property Services Zrt. a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes hozzájárulásával kizárólagosan az alábbi célokból használja:

1.    A NEO Property Services szolgáltatásainak teljesítése, és új szolgáltatásokról való tájékoztatás

2.    „Süti” adatkezelés, ennek keretében: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal bíróságon vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Telefax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


A NEO Property Services Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

Az adatkezelés további részleteiről, így többek között az adatok tárolásáról és őrzéséről, a jogorvoslati lehetőségekről további információt kaphat a https://www.neopropertyservices.hu/doc/GDPR_Kulso_adatkezelesi_tajekoztato_2022_1130.pdf oldalon.


Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk Kapcsolatok menüpontban elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.


A szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés részletei

Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy Önnel, kérésére, a szolgáltatásainkkal kapcsolatban felvegyük a kapcsolatot, bemutassuk Önnek szolgáltatásainkat és a szerződéskötés céljából tartsuk Önnel a kapcsolatot.

Az adatkezelés jogalapja, amennyiben Ön egy cég képviselőjeként jár el:

·         a kapcsolatfelvétel és szolgáltatásbemutatás érdekében kezelt adatai esetében az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a), hozzájárulás),

·         ezt követően a szerződés megkötése érdekében történő kommunikáció során a NEO Property Services Zrt. azon jogos érdeke, hogy az Ön adatai és az Önnel való kapcsolatfelvétel útján a szolgáltatások nyújtása érdekében szerződést kössön az Ön által képviselt céggel (GDPR 6. cikk (1) f), jogos érdek).

Amennyiben Ön természetes személy és saját nevében jár el:

·         a kapcsolatfelvétel és szolgáltatásbemutatás érdekében kezelt adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) a), hozzájárulás),

·         ezt követően a szerződés megkötése érdekében történő kommunikáció során személyes adatát a szerződés megkötése érdekében kezeljük (GDPR 6. cikk (1) b), szerződéskötés).

A kezelt adatok köre: az Ön elérhetőségéhez szükséges adatok, azaz: név, email cím, és amennyiben Ön úgy dönt, hogy megadja, úgy a telefonszám.

A kezelt adatok forrása: közvetlenül Ön adja meg nekünk.

Adattárolás helye: a NEO Property Services Zrt. székhelye.

Az adatkezelés időtartama: személyes adatait a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, a szerződéskötés érdekében adatait a felek közötti szerződés megkötéséig, vagy a szerződéskötés meghiúsulásáig kezeljük.

Adattovábbítás: Az Önre vonatkozó személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik fél felé – a tájékoztatókban felsorolt adatfeldolgozókon kívül –, kivéve, ha erre hatóság, bíróság vagy jogszabály kötelez minket.


A honlapon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás

A NEO Property Services Zrt. a honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a www.neopropertyservices.hu tartalma tekintetében.

A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi biztonságos online kommunikációról szóló honlapokon kaphat:

 • Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (http://www.youronlinechoices.com/hu/)
 • Társaság a Szabadságjogokért (http://www.nopara.org/blank-bvzk2)

A honlap kizárólag az alábbi célok érdekében kezel sütiket:

 • a sütikre vonatkozó, felugró ablakban megjelenő tájékoztató tudomásul vételének ellenőrzése érdekében (ha rákattintott a felhasználó, többé nem ugrik fel a tájékoztató szöveg);
 • a honlap használatára vonatkozó kimutatások készítése érdekében a CrazyEgg beépülő kód segítségével;
 • a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele;


A süti tájékoztatóhoz kapcsolódó sütik

A sütikre vonatkozó, felugró ablakban megjelenő tájékoztató tudomásul vételének ellenőrzése érdekében a NEO Property Services sütiket használ. Erre azért van szükség, hogy ha rákattintott a felhasználó, többé nem ugorjon fel a tájékoztató szöveg. Ez kizárólag a felhasználó kényelmét szolgáló funkció.

A sütikkel kapcsolatos adatvédelmi szabályok

A sütik révén a NEO Property Services Kft. kezeli a honlap látogatóinak személyes adatait. A személyes adatkezelésre ez a tájékoztató vonatkozik.

A weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása érdekében kezelt adatok (nélkülözhetetlen vagy szükséges sütik) esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f) pont, jogos érdek). Minden további süti esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, hozzájárulás).

Az egyes süti tájékoztatóhoz kapcsolódó sütikre vonatkozó információk:

Azonosító

Adattartalom, leírás

Élettartam

cookieconsent_dismissed

A sütikre vonatkozó felugró tájékoztató elfogadásának megjegyzése

1 év


Google Analyitics sütik

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

Azonosító

Adattartalom, leírás

Élettartam

__utma

felhasználók és munkamenetek megkülönböztetése

2 év

__utmt

lekérdezési gyakoriság szabályozása

10 perc

__utmb

új munkamenet/látogatás azonosítása

30 perc

__utmc

új munkamenet/látogatás azonosítása

munkamenet végéig

__utmz

látogatás forrásának tárolása

6 hónap

__utmv

testreszabható adatok tárolása

2 év

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

 • Google adatvédelmi irányelv (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)
 • Google Analytics fejlesztőknek szóló tájékoztató (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)


A honlap használata során keletkező nem személyes adatok felhasználása

A NEO Property Services Zrt. a honlap használata során keletkező, személyes adatnak nem minősülő adatokat a honlap kódjába beépített Crazy Egg szoftver segítségével továbbítja a Brand Content Kft. (1035 Budapest, Vihar utca 18.) részére. A Brand Content Kft. a NEO Property Services Zrt. megbízásából az adatok honlap használatára vonatkozó kimutatások készítése érdekében. A továbbított adatok nem minősülnek személyes adatoknak, mivel a felhasználókkal össze nem kapcsolhatóak.

A Crazy Egg adatkezelési tájékoztatója: https://www.crazyegg.com/privacy/

 

13
Ajánlatkérés
Álláslehetőség